TDU
top2

Föreningen
     
 

Medlemskap

Är Du är uppfinnare med behov av stöd och hjälp för att kunna gå vidare med Din uppfinning, eller känner Du för kollegial samvaro förenat med erfarenhetsutbyte, då är TDU rätt för Dig. Oservera att Du inte blir medlem genom att skicka in Din medlemsavgift i förväg. Du skickar in en medlemsansökan till TDU’s styrelse som behandlar Din ansökan vid nästkommande styrelsemöte varefter Du blir aviserad medlemsavgiften. För att Du skall beviljas medlemskap bör Du uppfylla en eller flera av nedanstående kriterier.

  • Du är uppfinnare, det kan lättast verifieras genom att Du har registrerat patent eller patentansökan.

  • Någon av TDU’s medlemmar rekommenderar Dig.

  • Du har en idé eller uppfinning med viss uppfinningshöjd.

  • Du är verksam inom fält som är av intresse för föreningen, exempelvis patentombud, jurister, prototyptillverkare eller teknikförmedlare.

  • Du har kunskaper eller kontakter som TDU’s styrelse anser vara av intresse för föreningen.

Här följer ett utdrag ur föreningens stadgar. Se vidare under stadgar.

§ 1. Föreningens namn och ändamål

Föreningens namn är Täby-Danderyd Uppfinnarförening förkortat TDU, med säte i Täby. TDU är en ideell sammanslutning av personer företrädelsevis med anknytning till Täby, Danderyd eller Lidingö. TDU är öppen för alla med särskilt intresse för uppfinningar, idé- och teknikutveckling. TDU skall vara ett för medlemmarna gemensamt forum för erfarenhetsutbyte, kollegial samvaro till nytta och nöje. TDU skall tillvarata medlemmarnas intresse för innovationer och dess tillämpningar, samt verka för ökade kunskaper inom dessa områden. TDU skall vara religiöst och partipolitiskt obunden.


§ 2. Medlemskap

Person med intresse för innovationsverksamhet, eller sympatiserar med TDU´s målsättning, erhåller medlemskap efter beslut av TDU´s styrelse. Företag, eller annan juridisk person, som önskar stödja TDU kan söka företagsmedlemskap och anmäler då en kontaktperson som skall godkännas av TDU´s styrelse. Kontaktpersonens eventuella rösträtt bestäms av styrelsen. Till hedersmedlem kan styrelsen utse person som förtjänstfullt främjat föreningen och dess syften. Medlemsavgifternas storlek bestäms av årsmötet. Avgiften skall betalas årligen före den 31 januari. Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift.

Knapp Anmälningsblankett (word)


Uppdaterad: 2013-01-24